Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


ARTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«, g (II)

Datum: 2016-06-31, 11:00
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1213 (Årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Pred 1:2; 2:21–23

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren,
tomhet, idel tomhet, allt är tomhet.
Ty också den som har strävat
med klokhet, insikt och framgång
måste lämna vad han äger
åt en som inte lagt ner någon möda på det.
Även detta är tomhet och ett stort elände.
Vad får då människan ut av all sin möda,
av all sin mödosamma strävan under solen?
Var dag är en smärta,
var syssla en plåga.
Inte ens om natten finner hjärtat ro.
Även detta är tomhet.

Responsoriepsalm
Ps 90:3–6,12–14,17(R.1)

Du låter människan bli mull igen,
    du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
    som den dag som förgick i går,
    som en av nattens timmar.
R.
.
Människorna sveper du bort,
     de är som morgonsömnen.
    De förgås som gräset.
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:
    mot kvällen vissnar det och torkar bort.
R.
.
Lär oss hur få våra dagar är,
     då vinner vårt hjärta vishet.
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas?
     Förbarma dig över dina tjänare!
R.
.
Mätta oss var morgon med din nåd,
    så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet.
    Låt allt vi gör krönas med framgång!
R.
.


Om responsoriepsalmen sjunges se Cecilia nr. 658

Andra läsningenKol 3:1–5,9–11

Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.     Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

Halleluja Matt 5:3

V. Saliga de som är fattiga i anden, dem hör himmelriket till.

Evangelium Luk 12:13–21

Vid den tiden sade någon i hopen till Jesus: »Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.« Han svarade: »Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?« Och han sade till dem: »Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.« Sedan gav han dem en liknelse: »En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.«

Kommentarer till mässans läsningar»

(160727)
17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

ÅRET 1 Mos 18:20-32 Kol 2:12-14 Luk 11:1-13
Be, så skall ni få
Fem korta ord. En uppmaning och ett löfte. Det borde vara lätt att både förstå och att följa. Vi hör alla samma ord. Ändå uppfattar vi dem på olika sätt. Jesus klagar över dem som hör utan att höra, men prisar dem saliga som hör Guds ord och handlar efter det.

"Be, så skall ni få." Tänk efter hur du reagerar när du lyssnar till detta ord. Den icketroende hör förmodligen bara en överdrift, ett löfte som inte infriats. Kanske tänker han: Så många böner har betts, och ändå ser världen ut som den gör!

En annan ser en chans att med en enkel bön få just det han menar sig behöva. Ungefär som ett lotteri med stora vinstmöjligheter. Om dessa säger aposteln Jakob: "Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär". Vederbörande frågar egentligen inte efter vad bön är.

En annan ber regelbundet, men har nästan slutat att tro på löftet. Han följer uppmaningen, men bara till bokstaven, som en slav, som är rädd för att vara olydig och bli bestraffad.

Bönen visar hur det står till i människans innersta. Det kräver mod att våga se det. Men avsikten är inte att avslöja människans feghet och svaghet, utan att öppna hennes ögon för bönens gåva och löfte. Vi får be med lärjungarna: "Herre, lär oss att be".

I dagens evangelium ger oss Herren en enkel böneskola, i två delar. Först lär han sina lärjungar Fader vår och sedan berättar han en historia. Först lägger han en formulerad bön i lärjungarnas mun. Sedan lär han dem att be uthålligt och påträngande. Till en början är människan som ett barn. Hon lär sig genom att säga efter någon som lägger ord i hennes mun. Så lär sig ju människan att tala. Hon lär sig sitt modersmål. Nu är det kyrkan, vår moder, som lär oss vårt egentliga modersmål. Människan behöver få riktiga böneord lagda i sin mun, även om hon inte omedelbart förstår deras innebörd. Vi behöver lära oss de fundamentala bönerna, så att vi inte varje gång måste fundera ut hur vi skall formulera oss.

Fader vår, Hell dig Maria, morgon och aftonbön, bordsbön, Angelusbönen, bön i olika situationer, t.ex. innan man kör iväg med bilen. Benedikt säger: "När du börjar ett gott verk, begär då allra första under ihärdig bön att han skall fullborda det". Den heliga Birgittas bön: "Herre, visa mig vägen och gör mig villig att gå den". Jesusbönen, eller den bön som inleder varje tidebön: "Gud, kom till min räddning. Herre skynda till min hjälp". Psaltaren rymmer ett outtömligt förråd av sådana böner, som kan bli personlig bön i olika situationer. Den kloke skaffar sig ett förråd av sådana böneord, ord som träffat hjärtat och får det att vidga sig.

Den viktigaste bönen har Herren själv lärt oss. Den innehåller allt nödvändigt, allt för livet och allt om tron. "Fader vår" – den som ber så i tro lyfts upp ur slavens förnedring och görs till son eller dotter, i en personlig relation till Jesu Kristi Fader, i kyrkans gemenskap. "Låt ditt namn bli helgat" – Guds namn har uppenbarats genom Sonen. Hans namn, Herren, är det namn i vilket alla knän skall böja sig. Det fortsätter i vördnaden för allt som är heligt. "Låt ditt rike komma" – det är bönen om Anden, den Ande som ger rättfärdighet, glädje och frid, som för oss in i Guds rike. "Ske din vilja" – det är efterföljelsen av Jesus, överlåtelsen åt Guds vilja. "Ge oss idag vårt dagliga bröd" – det är bön om och förbön för allt vi behöver, mat, hälsa, fred, rättvisa, gemenskap, men inte bara för jorden och kroppen. Också själen behöver bröd, Guds Ords bröd och det eukaristiska brödet. "Förlåt oss våra skulder" – dagligen faller också den rättfärdige. Dagligen reses han upp av förlåtelsen och påminns om sin skyldighet att förlåta sin nästa med samma generositet han själv lever av. "Inled oss inte i frestelse" – utan bön är vi utlämnade åt den egna svagheten. Till vårt sista andetag behöver vi be, för att bestå också i den svåraste prövningen, frestelsen att avfalla

.

Sedan berättar Jesus en historia. En man får gäster, men skafferiet är tomt. I Orienten är det synd och skam att inte visa gästfrihet. I sin nöd går han därför till grannen och ber om hjälp. Grannen har redan gått till sängs och vill inte alls bli störd. Han har barnen hos sig i sängen. Men den andres påträngande envishet gör att han ändå ger honom vad han behöver. Så vill Jesus att vi skall be till vår himmelske Fader.

Inte så att vi kan övertala eller tvinga Gud att göra det vi önskar. Men Gud uppmanar oss att söka honom i all nöd. "Ni som ropar till Herren, ge er ingen ro! Och ge honom ingen ro." Vi är ju hans barn. Vi är lika beroende av Gud som det lilla barnet av sina föräldrar. Och föräldrarna har sin glädje i att ge barnet vad det behöver. Vilket inte betyder att barnet skall få allt det pekar på. Men också när barnets önskan avvisas, så sker det för barnets bästa. Kanske får det något annat i stället.

Bönen är en mätare på det inre tillståndet. Den som slutar be, har vänt sig till annat. Vi vet det om vi tänker efter. När vi hamnat på avvägar, när hjärtat ockuperas av begär eller aggressivitet, vars följder är klenmod och likgiltighet, då har vi övergett bönen, kanske utan att vi märkte det. Och när bönen tystnar då närmar vi oss det dödsrike där ingen lovsång finns. Den som ber är oåtkomlig för de onda makterna. Bönen visar att det finns en väg mellan högmod och uppgivenhet, mellan självöverskattning och förtvivlan.

Den enkla frågan i varje nöd är: har jag talat med Gud om saken? Det är märkligt hur lätt lärjungen lockas bort från bönens väg. Det som återstår är fromma och tomma rutiner. Bönen håller oss kvar i verkligheten. Också rädsla kan strypa bönen. Man undviker att be därför att man är rädd för det svar man skall få. Men hur kan vi vara så dåraktiga? Skulle Gud, som känner oss bättre och älskar oss mera än vi själva gör, kunna ge oss annat än det som är bäst för oss? Den som slutat att be, försvarar sig snart med att det inte lönar sig.

I böneskolans andra del sker ett avgörande. När vi lärt oss de böner kyrkan lagt i vår mun börjar den egentliga kampen. Gud prövar ingen över hans förmåga, även om det känns så. Men det kräver uthållighet. Vilken öppnar ögonen för den nåd som Gud hela tiden ger i sin försyn och ledning. Vi upptäcker att själva bönen är nåd. Bedjaren skulle inte be om inte Guds Ande lockade henne till det. Nöden och utblottelsen är den bästa hjälpen. När vi står på botten av den egna intigheten, när vi vågar se den med öppna ögon och blir stilla inför Gud, närmar vi oss de största bönesvaren.

Bönens löfte är obegränsat. Jesus, som gett oss löftet, är inte bara vägen och sanningen, utan också livet. Han är själv svaret på all bön. I honom förvandlas bönen. Allt är sammanfattat i den heliga eukaristin. Den eukaristi där han hör vår bön och ger sig själv åt oss.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(160725
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserieKatolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112"

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

katalog

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2016
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker