Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Kalenderändring

Obs! Uppdaterad kalender.

(160425
Sjätte påsksöndagen v, (II)

Datum: 2016-05-01, 11:00
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1192 (Årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Apg 15:1–2,22–29

Några som hade rest ner från Judeen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem.

Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev:

»Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande. Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!«

Responsoriepsalm

Ps 67:2–3,5–6,8 ((R. 4)

R. Folken skall tacka dig, o Gud,ja, alla folk skall tacka dig.
eller: Halleluja.

Gud, visa oss nåd och välsigna oss,
&bnsp;&bnsp;&bnsp;låt ditt ansikte lysa mot oss,

så att hela jorden lär känna vad du gör &bnsp;&bnsp;&bnsp;och alla folk får veta att du hjälper.
R.
Alla länder skall jubla av glädje,

&bnsp;&bnsp;&bnsp;ty du råder rättvist över folken

&bnsp;&bnsp;&bnsp;och leder länderna på jorden.

[Folken skall tacka dig, o Gud,

&bnsp;&bnsp;&bnsp;ja, alla folk skall tacka dig.]
R.
Gud välsignar oss, &bnsp;&bnsp;&bnsp;och hela jorden skall frukta honom.
R.


Om psaltarpsalmen sjunges se Cecilia nr. 646

Andra läsningenUpp 21:10–14,22–23

En av de sju änglarna förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa

Halleluja Joh 14:23

V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom.

Evangelium Joh 14:23–29

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.«

Kommentarer till mässans läsningar»

(160427)FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 14:21b-27 Upp 21:1-5a Joh 13:31-35
Påsk under barmhärtighetens år
Vi firar påsk och gör det under barmhärtighetens år. Medan hat och omänskliga gränser växer i världen, medan våra politiska ledare tycks sakna, inte bara kontakt med verkligheten, utan också klarsyn och redbarhet, just i denna tid har vår påve utlyst ett barmhärtighetens år. Så att våra ögon skall våga se utan att förlora hoppet, våga hoppas utan att bli naiva. Det är ett evangelium som förkunnas, ett glatt budskap, ty det är grundat i verklig barmhärtighet, i den Herre som genomgått lidandet och uppstått från de döda

Av barmhärtighet får vi veta att lidandet förvandlats till prövningens väg.

Vi hörde Paulus och Barnabas säga det: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma i Guds rike". Som troende borde vi inte bli förvånade. Vi är förvarnade. Det är ingen söndagspromenad att följa Jesus. "Det är som sig bör att det går lärjungen som hans mästare." Han sade det själv: "Tag på er mitt kors och lär av mig". Det gäller inte bara den växande skaran av martyrer. Kyrkan har känt igen sina grundvillkor i Israels folks ökenvandring. Vi är befriade från slaveriet, men ännu på vandring, under ökenvillkor. Men svårigheterna har fått ett namn. De kallas prövningar. Det är inte blinda olyckor eller ett godtyckligt öde. Bakom motgångar och orättvisor finns en dold agent. Någon prövar oss, prövar vårt tålamod, om vi vill älska honom över all annat. Men han gör det av samma skäl som han sände sin Son, av barmhärtighet. Det är barmhärtigt redan att vi får veta det. För hedningen är det ju något som inte borde finnas, något som utvecklingen tror sig alltmera kunna eliminera. Blir det för orimligt inför döden, vill man få rätten att själv avsluta hela saken. För den troende har lidandet en djupare mening.

Att få bejaka lidande i Jesu efterföljd är egentligen ett privilegium. Att få offra det och förena det med Kristi offer och överlåtelse. Allt, från vardagens förtretligheter till de lidanden, som annars skulle beröva oss själva livsmodet. Det är att redan nu ana barmhärtigheten. Paulus säger och Benedictus citerar det. "I allt detta segrar vi för hans skull som har älskat oss". Vi kan säga: ’för hans barmhärtighets skull’.

Ofta avgörs det i bönen, i hur vi tänker. Att våga säga "ske din vilja", kan öppna ögonen för Guds hemliga kraft från Kristi kors. En ny kraft rinner till i den egna svagheten. Lidandet bereder väg för en större nåd än om jag slipper det. De människor eller händelser som vi trodde var fiender blir Guds medarbetare. De öppnar ögonen för det som är större. Överlåtelsen åt Guds vilja ger Kristus möjlighet att ge oss den nåd vi annars inte hade upptäckt. Det blir påsk i hjärtat, rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande. Den som fått smaka den nåden vet att det stämmer. Därför kunde martyrerna med glädje offra sina liv för det nya: "Din barmhärtighet är mer värd än livet".

Av barmhärtighet får vi se det slutliga målet.

Målet beskrivs som en helig stad, det nya Jerusalem, som kommer ner ur himlen, från Gud, som en brud smyckad för sin man. Döden skall inte vara mer, ty brudgummen är Kristus, som uppstått från de döda och ger bruden allt vad han äger, det fulla och eviga livet. Därför finns ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta mer. Inte bara en förbättrad värld, lite mera uthärdlig, utan en ny skapelse. Den liknas vid ett nytt Jeru-salem, inte längre splittrat av inre konflikter och hotat av yttre fiender, utan ett Jerusalem som kommer ner från Gud.

Kyrkans andliga vägledare säger: När prövningen drabbar och kraften att stå emot de destruktiva tankarna inte räcker, då får vi lyfta blicken mot slutmålet. Som när Petrus sjönk i vattnets mörka vågor, men räddades av den Herre som är starkare än suget ner i djupen. Då får vi meditera över de heliga som gått före och som nått målet därför att de praktiserade hoppet. Då får vi påminnas om att änglar och helgon är långt starkare. Ty bakom dem ljuder en röst från den himmelska tronen som säger: "Se, jag gör allting nytt". Vi är hoppets barn. Av barmhärtighet har vi fått ett gudomligt hopp.

Av barmhärtighet får vi leva i kärleken.

Jesus kallar kärleksbudet ett nytt bud, trots att han skärper det. "Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra." Vi ser det nya hos den människa som älskar. Hon blir inte trött, även om hon ger ut sina sista krafter. Augustinus säger att kärleken gör oss ständigt nya och skimrande vita. Det är därför den saliga jungfrun Maria är så vacker. Ty kärleken gör människan vacker. Den som älskar har dött från det liv som åldras och dör. Hon lever redan nu med Kristus och Maria hos Gud.

Det är barmhärtigt att älska Gud och sin nästa, barmhärtigt också mot en själv. Att inte älska är att förminskas som människa. Att låta främmande makter ta över. Kärleken förnyar människan. Hon blir klädd "i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod". Kärleksbudet i Jesu mun har en ny källa, inte den skrivna lagen, utan den Ande som Kristus utgjutit i de troendes hjärtan, kärle-kens Ande. Kärleken har förmåga att ständigt hitta nya vägar till försoning och för-nyad gemenskap. Och även om den inte ser någon öppning, så fortsätter den ändå att älska. Resten gör Gud. Om de första kristna sades det: "se hur de älskar var-andra". Pachomios, en av de första munkarna och den förste att organisera ett klosterliv, blev omvänd när han såg hur de kristna tog hand om fångar och nödställda.

"Se, jag gör allting nytt." Den som sitter på tronen förnyar en döende värld. Kristus har uppstått för att bereda väg för en ny värld. Lidande och prövningar får inte sista ordet. De blir en väg mot målet. Av barmhärtighet ger han oss hoppets gåva. Av samma barmhärtighet visar han kärlekens väg, den kärlek som gör allting nytt därför att den själv är barmhärtighet, gudomlig barmhärtighet av honom som uppstått från de döda .

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(160425
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Förra helgen var vi i Omberg, hos Heliga Hjärtats systrar och deltog i vuxenutbildning "Exodus - Andra moseboken i judisk och kristen tradition. Det var en väldigt berikande och inspirerande kurs och som det står i KateketNytt föreläsaren, Emanuel Sennerstrand, talade med glöd, passion och substans. Det är också alltid rogivande att komma till systrarna och möta deras vänlighet.

Vi har bett tidigare för en familj som har en komplicerad relation. De är i stort behov av våra förböner. Beslutet, som de tar nu, är avgörande för framtiden. Herre vi överlämnar paret till dig och ber att du bryter in i deras relationen. Låt dem få luft in i relationen; Lösa upp alla olösta knutar, så att de kan nå varandra. Låt dem få kontakt med människor som kan se tillbaka i tiden, speciellt till barndomen, så att de kan förstå vad problemet är. Låt generositet och förnuft råda nu, när de tar de nödvändiga beslut som ligger framför dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Som jag skrev förra veckan, Yvonne, som nyligen hade en operation i axeln, röntgades en gång till. Det visade sig att kulan i axeln hade gått ur led och hon opererades en gång till i tisdags. Hon åkte hem samma dag. Tack Herre att de tog hand om Yvonne så fort och vi ber nu att hon blir helt återställd. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Nyman är hemma med lille Simeon och det gå bra med honom. Marias operation äger rum nu på måndag. Herre, Vi överlämnar Marias operation till Dig. Låt din Helige Ande vila över läkaren och sjukhuspersonalen, som utför operationen. Lindra familjens oro låt Maria och hela familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Lulu vill att vi ska be för hennes 18-årige son Kiserey, som lider av narkolepsi. Herre, vi överlämnar Kiserey och hans familj till Dig. Låt någonting hända, så att han får den mediciniska hjälp som kan göra livet drägligt för honom. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Lulu är med i en förening och medlemmar i föreningen har skrivit till den aktuella myndigheten och bett om samma hjälp som narkolepsidrabbade får i Norge och Finland. Föreningens hemsida är Föreningens hemsida är. Lulu samlar underskrifter för det och hoppas att många skriver på listan listan

Kvinnan som hade cancer i urinblåsan är mycket svag och har fått en förkylning. Herre, var med den här kvinnan. Du känner till hennes situation och att hon är i behov av mycket hjälp och rehabilitering. Låt henne och familjen få all mänsklig och andlig hjälp som de behöver. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig

.

Where love is true, God is there.
Där kärlek är sann, där är Gud.
Loyola Press.

Varma hälsningar
Colette

Femte påsksöndagen

Kära vänner

Tack för era böner förra veckan för vår helgsammankomst i Knock. Det gick riktigt bra och jag var själv väldigt upplivad när jag kom hem och ser fram emot de kommande månadernas utmaningar. Håll mig och oss kontinuerligt i era böner. Jag lovar att fortsätta att be för er och alla era nära och kära. Denna kommande helg kommer Paddy Coyle och jag att vara i Ballyshannon och församlingen där för att inrätta en månatlig dag för "Bön för äktenskap och familjeliv". Be gärna att detta kommer att gå bra och att församlingen där kommer att bli rikligen välsignad genom denna nya satsning för dem. Gud välsigne er alltid.

Jonny

***

Den nya skapelsen
24-30 april

Jesus sade till sina lärjungar: "Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra". Det sägs att förtrogenhet föder förakt. Kanske förakt är ett för starkt ord när vi tillämpar detta uttalande på Jesu bud; likgiltighet är mer sannolikt. Vi hör, och lämnar det sedan, men detta bud, om det verkligen skulle levas ut av oss, skulle revolutionera världen. Den mest självklara platsen för att leva ut det är i äktenskapet och familjelivet. Det fortsätter tyvärr att vara alldeles för mycket medelmåttighet i äktenskap och familjeförhållanden och det stänger snarare till än vad Kristi passionerade kärlek gör. Denna kärlekens kraft ska levas ut i våra församlingar, men återigen är medelmåttigheten mer den smak som vi möter i vårt samhälle mer än glädje och fröjd. Kristi kärlek, utlevd av oss som är hans efterföljare, känner inga gränser, och är avsedd att nå jordens ändar till att läka mänsklighetens splittringar.

Under morgonen när vi vaknar

Gud, vår Fader, se på oss med kärlek.
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss sann frihet
och för oss till utlovade landet som du lovade

Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre Gud, genom vårt äktenskaps sakrament
delar du med oss ditt gudomliga liv.
Låt allt som vi gör
styras av kunskapen om din sanning.

Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Barmhärtige Fader, låt din kärlek till oss
ge oss nya intentioner i vår kärlek till varandra
och låt den föra oss till ett nytt liv i dig
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.


Amen

För ditt äktenskap:

Hur kan ni ge en större frihet till er kärlek den här veckan?

För andra

Hur kan du ge hopp och självförtroende till någon den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(160425)Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserieKatolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112"

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

katalog

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2016
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker