Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« g (II)


Datum: 2015-10-11, 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1223 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Vish 7:7–11

Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet. Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig. Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne. Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silver räknas som smuts på marken. Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus, ty skenet från henne slocknar aldrig. Men med henne kom också allt annat gott till mig; det låg omätlig rikedom i hennes händer..

Responsoriepsalm
Ps 90:12–17 (R. jfr 14)

R.Mätta oss med din nåd, så får vi jubla av glädje.

Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? Förbarma dig över dina tjänare!
R.
Mätta oss var morgon med din nåd, så får vi jubla av glädje i alla våra dagar. Gläd oss lika länge som du plågat oss, lika många år som vi har lidit.
R.
Visa din makt för oss som tjänar dig, visa din härlighet för våra barn. Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång!
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 658

Andra läsningenHeb 4:12–13


Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

Halleluja Matt 5:3
V. Saliga de som är fattiga i anden, dem hör himmelriket till.

Evangelium Mark 10:17–30 eller kortare läsning Mark 10:17–27
När Jesus var på vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« — »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«
Då sade Petrus till honom: »Vi har ju lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.

(151007)
27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

1 Mos 2:18-24 Heb 2:9-11 Mark 10:2-16
Ett glädjens och enhetens tecken
I dag inleds en s.k. biskopssynod i Rom. Biskopar från jordens alla hörn samlas för att under tre veckor samråda om familjens kris och uppgift. Det kan inte vara någon tillfällighet att denna söndags läsningar handlar om äktenskapet

.

Det är lätt att tappa modet när vi hör Jesu ord. Vi har blivit så vana vid trasiga och upplösta äktenskap att Jesu ord lätt ger dåligt samvete eller får många att känna sig utanför. Däremot förstår vi lätt Mose lag, som tillåter skilsmässa. Det enda som behövdes var ett skilsmässobrev. Med ett sådant brev var man fri att ingå ett nytt giftermål. Men så var det inte tänkt från början. Jesus säger: "Därför att ni är förstockade skrev Mose denna bestämmelse." Människan har blivit blind och döv för Guds mening med äktenskapet.

Jesus vill få människan att lyssna, inte till en strängare lag, utan till hur det var tänkt från början, före syndafallet. Han har kommit för att återupprätta den fallna skapelsen. Han vill öppna våra ögon för äktenskapets skönhet och gåva. Vår påve Franciskus säger att familjen är Guds vackraste skapelse. Det behöver inte vara något fullkomligt äktenskap. Skönheten finns där under ytan, också där vi mest ser avigsidor. Gud har givit oss denna gåva från begynnelsen. Han har ju skapat allt med "vishet och kärlek". Liksom celibatet är ett tecken för hela kyrkan, så är också äktenskapet ett tecken, ett enhetens, kärlekens och glädjens tecken. Äktenskapet har "en egen nådegåva inom Guds folk".

Ursprunget hörde vi i första läsningen, där Gud konstaterar: "Det är inte bra att mannen är ensam". Vi kan lika gärna säga: ‘Det är inte bra att människan är ensam‘. Djur och natur räcker inte för människan. Adam, det betyder människan, behövde "någon som kunde vara honom till hjälp". På latin heter det: någon "som är lik honom". Människan kan bara känna sig själv genom ett "du". Först genom den andre kan hon upptäcka att hon är lik Gud, att hon är skapad till Guds avbild. Den sanne Guden är gemenskapen mellan Fadern, Sonen och Anden. Fadern ger sitt liv åt Sonen, som ger det tillbaka till Fadern, i Anden som är kärleken. När mannen ser kvinnan förstår han att han är kallad att ge sig själv till henne.

Guds avbild fullbordas när kvinnan skapas. I denna ömsesidighet återspeglas Guds egen härlighet. Genom dessa två, helt jämlika personer, upptäcker båda att de är till för varandra. Båda är kallade att utge sig för den andre och därmed återspegla Guds innersta. Påven Johannes Paulus II säger att också mannens och kvinnans kroppar avslöjar livets mening: ”Kroppen uttrycker kärleken genom vilken människan blir till gåva, vilket är uppfyllelsen av livets djupaste mening.”

När mannen led av sin ensamhet kunde man ju väntat sig att Gud skulle skapat en man till, en medbroder och partner vid hans sida. Men, och däri ligger hemligheten, den jämlika hjälpen är samtidigt olik. Adams och Evas jämlikhet och fullkomligt lika värde utesluter inte en radikal olikhet. Avsikten är att något nytt skall uppstå. "Så är de inte längre två, utan ett kött" Olikheten är given för enhetens och kärlekens skull. Därför kan en kyrkofader (Chrysostomos) formligen förbanna försöken att upphäva skillnaden mellan man och kvinna.

Det som står på spel, då som nu, är kärleken och enheten, den enhet som förutsätter olikhet för att skapa något nytt. Det är denna skapelsegivna goda ordning som ifrågasätts och indirekt hotas, när man försöker jämställa homosexuella parförhållanden med äktenskap. Det behövs en man och en kvinna, varje barn vet det ju, som redskap för det nya som ingår i Guds plan. Mannens och kvinnans ollikhet bär på en hemlighet, ett frö till något nytt.

Kyrkofäderna ser i detta dessutom en antydan om något ännu större. Gud låter en tung sömn falla över Adam. Vågar vi kalla det den första operationen under narkos? Ur mannens sida skapas kvinnan. Däri ser de en hemlighetsfull och skimrande profetia om det som hände på Golgota kors. Sedan dödens sömn fallit över Jesus rinner blod och vatten fram ur hans öppnade sida. Det är kyrkans födelse, hon som växer till genom vattnets och blodets sakrament. Genom dop och eukaristi blir hon moder till många barn. Äktenskapets enhet blir en bild för enheten och kärleken mellan Kristus och hans brud, kyrkan. En båge slås från skapelsens begynnelse till skapelsens fullbordan i Uppenbarelseboken.

I mänsklighetens slutkapitel ser vi bilden av Lammets bröllop med sin brud. Himlen liknas vid ett bröllop! Därmed blir äktenskapet en bild, inte bara för den återställda skapelsen, utan också för himmelriket. Inför Jesus, det kosmiska lammet, blir alla människor Kristi brud. Inför Gud blir både män och kvinnor feminina

.

I varje äktenskap finns detta, mer eller mindre fördolt. Men det finns där, ty Gud har sammanfogat dem. Med kraften i sin kärlek. Kyrkan kallar det ett sakrament. Makarnas kallelse är att låta det växa fram. I vardagens omsorger. Genom att be om och ta emot förlåtelse. I varje gest och handling av respekt och kärlek. I varje försök att börja på nytt. Och, tro mig, vi som inte är gifta gläder oss. Skatten finns där och den skymtar fram när ni minst anar det.

Den finns där också i det äktenskap som lett till separation och skilsmässa i civilrättslig mening. De som håller fast vid äktenskapets sakramentala oupplöslighet och avstår från att gifta om sig utgör ett tecken som väcker respekt, hopp och glädje. De har en särskild kallelse att dela Kristi lidande, för hans kropp, som är kyrkan.

När Kristus säger att skilsmässa och omgifte är äktenskapsbrott, när han utesluter den möjlighet som Mose gav, så betyder det att han upprättar och nyskapar den ursprungliga meningen med äktenskapet. Hans ord kan låta strängare och mera krävande än Mose lag. Men orsaken ligger i honom själv, att han genom sin död och uppståndelse är början till en ny skapelse. Som vi hörde i andra läsningen: "Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden".

När kyrkan försvarar äktenskapets oupplöslighet är det inte en lag hon försvarar, utan tron, tron på nåden, på den oupplösliga enheten mellan Kristus och hans brud, kyrkan. Gud har själv i Kristus fogat samman oss med sig. Han har gjort det genom sitt lidande och sin död. Det är den tron vi lever av och vittnar om, antingen det är celibatären som härdar ut med sin egen svaghet och sina medsyskons brister, eller det är maken/makan som håller fast vid sitt äktenskap. Människans otrohet kan inte göra hans trofasthet om intet.

Det är Kristi trofasta kärlek till sin brud, den heliga kyrkan, som återställs i oss genom botens sakrament och som förnyas och får näring i den heliga eukaristin, försmaken till den stora bröllopsmåltiden.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(151004)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Hej allihopa;

Vilken underbart solig vecka vi har haft och det kommer att fortsätta några dagar till. Deo Gratias.

Vi måste be för Synoden. Helige Ande var med Påven och alla som deltar i Synoden och låt förståelse, medlidande och barmhärtighet råda. Må Din vilja ske.

Tacksam om ni ber för någon som vi har bett för tidigare, som har ett väldigt komplicerat äktenskap. Herre, vi överlämnar det här paret till Dig en gång till. Vi ber att du öppnar dem för allt de positiva som händer i deras liv. Vi ber att den Helige Ande hjälper dem att förstå varandra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag har fått svar från Pet röntgen. Det finns rester kvar i magen på ett ställe. Jag kommer att få strålning femton gånger under femton vardagar i rad. Biverkningar är trötthet och illamående, men inte lika starkt som efter cellgift. Tacksam om ni ber för mig och familjen, speciellt att jag får kraften att hålla humöret uppåt och att jag blir helad. Det är alltid ett styrka att veta att man är omsluten av andras böner

.

The meaning of life is the mystery of love
Just as the root of trees hold firm in the soil so it is
The roots of love that hold our being together.
Meningen med livet är mysteriet med kärlek.
Just som trädets rötter stå fast i jorden.
Så är det kärlekens rötter som håller ihop vår varelse.

PrayAsYouGo

Varma Hälsningar;
Colette

27 söndagen under året

Kära vänner

Jag är just nu i Clonard hemkommen från Novenan i Ballyshannon. Det var en underbar upplevelse. Tack för era böner och ert stöd i detta. Jag bad varje dag för er och era nära och älskade. Må ni bli välsignade med allt som är gott. Jag ser fram emot en god vila i morgon och därefter ska jag bereda mig för uppdraget i Co. Galway med början på lördag. Var vänliga och be för det och för teamet som kommer att arbeta på där. Tack.

Jonny

***

Guds familj
4 10 oktober

Jesus sade till fariséerna - vid ett tillfälle när man pratade med dem om äktenskap och skilsmässa: "De är inte längre två utan ett." Ett fenomen och ett av de mycket sorgliga inslag i vår värld i dag, är antalet äktenskap som bryts upp, och vi bör ha den största vördnad för och medkänsla gentemot de människor som befinner sig i denna situation, men vår utmaning är att hålla tron på äktenskapet och vördnaden för äktenskapet som en institution som en oerhört viktig del av Guds plan för vår mänsklighet och som ett av kyrkans sakrament. Äktenskapet är under alla sorters tryck. Det måste också ha alla typer av stöd från oss alla vare sig om vi är gifta eller inte så att varje äkta par kan uppmuntras att sträva efter och arbeta för bästa möjliga äktenskap och inte nöja sig med en medelmåtta i sin kärlek.

Under morgonen när vi vaknar

Fader, din kärlek till oss
överträffar alla våra förhoppningar och önskningar.
Förlåt våra tillkortakommanden och de gränser vi satt,
bevara din frid i oss och led oss på frälsningens väg.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Fader, mottag gåvan av vårt äktenskaps kärlek
och av oss själva.
Må vårt tjänande i lydnad föra oss till frälsningens fullkomlighet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Allsmäktige Gud, fyll våra liv med glädje och frid
genom din helige Ande.
Må Kristi kärlek inom oss beröra våra liv och leda oss till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Amen

För ditt äktenskap:

Hur kan ni som ett par växa i, och fira er sexuella kärlek till varandra den här veckan?

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för äktenskapet. Hur kan du stödja dem den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(151004)TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET» g (I)


Datum: 2015-09-27 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1220 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 1 Mos 2:18–24

Herren Gud sade: »Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.« Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: »Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.« Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

Responsoriepsalm
Ps 128 (R. jfr 5)

R. Må Herren välsigna oss i alla våra dagar.

Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Du skall njuta frukten av din möda. Lycklig du! Det skall gå dig väl.
R.
Som en vinstock som bär frukt är hustrun i ditt hus, som plantor av olivträd är barnen kring ditt bord.
R.
Så blir den man välsignad som fruktar Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar och får se barn till dina barn.
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 683

Andra läsningenHeb 2:9–11


Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, är nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder.

Halleluja 1 Joh 4:12
V. Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Evangelium Mark 10:2–16, eller kortare läsning Mark 10:2–12
Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska.«.

(151001)
Biskop Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

Pressmeddelande • 2015-05-21 10:00 CEST

biskop Aborelius

Biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, har valts till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR). Han valdes i samband med Sveriges kristna råds årsmöte

Under årsmötet välkomnades Antiokiska ortodoxa kyrkan som ny medlem. Det innebär att det inom Sveriges kristna råd nu finns 26 medlemskyrkor som är uppdelade inom fyra kyrkofamiljer; den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa/österländska.
"Vi lever i en tid då kristna i många länder förföljs vilket bidrar till att flera kyrkor växer i vårt land. Det är viktigt att vi visar solidaritet med andra kristna, både här hemma och ute i världen", säger Anders Arborelius.
"Som kyrkor behöver vi gemensamt ge ut vårt vittnesbörd och berätta om vår syn på exempelvis migration och hur vi värnar klimatet. Tillsammans behöver vi göra Jesus känd, älskad och tillbedd", fortsätter biskop Anders.
Ordförandeskapet alterneras mellan de olika kyrkofamiljerna. Anders Arborelius är ordförande för år 2015-2016. Biskop Anders tar över ordförandeklubban från Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige

Läs hela texten»

(150606)
Det gudsinvigda livet - 3 filmer

lilla katekesen

Tre filmer med systrar och bröder som gjordes under dagarna i Vadstena då De Gudsvigdas År började i november 2014
"Om glädjen"
"Om lidandet och döden"
"Om kärleken"
Läs mer»

(150511)
Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår

Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

bild

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.
Läs hela dokumentet här»

(150506)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserie Katolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112">

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

bild

alt="" src="http://kpnkatalog.ebutiken.nu/product_thumb.php?img=images/14.jpg&w=149&h=255">

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker