Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Sankta Maria katolska folkhögskolas kostnadsfria bibelkurser online

bokpresentation

Klicka för större bild»

Välkommen till Sankta Maria folkhögskolas nya bibelkurser!
De är kostnadsfria och öppna för alla från 13 år och uppåt.
Läs i ditt eget tempo, när på dygnet du vill. Din kontakt med läraren och övriga studerande sker via nätet.
Tekniken är lätt. Varje vecka lämnar du in en skriftlig uppgift och är med i ett elevforum.
Varje kurs börjar och slutar med en träff i den fysiska världen – i Stockholm, Göteborg eller Malmö (du kan vara med på telefon).
•ALLA kan alltså delta – var de än bor.

Anmälan senast den 31 aug»

(140718)
TJUGOANDRA SÖNDAGEN SÖNDAGEN UNDER ÅRET g (II)


Datum: 2014-08-31 11:00 Högmässa
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1218 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jer 20:79

Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas.
Du blev mig för stark, du fick övertaget.
Jag har blivit till ständigt åtlöje,
alla gör narr av mig.
Ty varje gång jag talar måste jag ropa,
måste jag skrika: "Våld och förtryck!"
Ja, mig har Herrens ord
vållat ständigt spott och spe.
Men tänker jag: "Jag bryr mig inte om honom,
aldrig mer skall jag tala i hans namn",
då blir det i mitt bröst som brann där en eld,
instängd i mitt innersta.
Jag försöker stå emot
men förmår det inte.

Responsoriepsalm Ps 63:2–6,8–9
(R.jfr 2b)
R. Min själ törstar efter dig, Gud, min Gud.

R.
Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstarô efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.
R.
Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.
R.
Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.
R.
Ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.
Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd.
R.

Andra läsningen Rom 12:1–2

Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Halleluja Jfr Ef 1:17–18 V.Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

Evangelium Matt 16:21–27
Vid den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: "Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.« Sedan sade Jesus till sina lär jungar: "Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar."

(140828)
PREDIKAN 21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jes 22:19-23 Rom 11:33-36 Matt 16:13-20

Vem kan vara Guds rådgivare? Orden vi nyss har hört är välbekanta, orden om Petrus som kyrkans klippa. De väcker glädje och stolthet för katolskt troende. Otaliga pilgrimer har vallfärdat till Peterskyrkan i Rom och läst orden i meterhöga bokstäver högt över kyrkans altare: "Du är Petrus, och på den klippan skall jag bygga min kyrka". Får man dessutom vandra ner i de senaste utgrävningarna, djupt under det synliga altaret, så nära man bara kan komma aposteln Petri grav, är det svårt att inte kippa efter andan. Vid en sådan vandring råkade några benediktiner vara med. En av dem tog upp antifonen, "Tu es Petrus...", och hela gruppen stämde spontant in med full kraft.

Det finns tunga skäl att glädjas, men det finns också skäl att inte dra felaktiga slutsatser. Det är inte människan Petrus och hans efterträdare vi är stolta över, trots de imponerande spår de lämnat efter sig i historien. Vi vet ju att det också finns andra, mindre smickrande spår. Det var inte Petrus som hade tänkt ut svaret på den fråga han fick, vem människosonen var. När Petrus avlagt sin bekännelse säger Jesus: "ingen av kött och blod, ingen människa, har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen". Vid ett annat tillfälle säger Jesus: "Ingen känner sonen utom Fadern". Vi hörde aposteln säga i andra läsningen: "Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar". Dessutom citerar han profeten Jesaja: ”Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare?” Petrus försökte ju vara Jesu rådgivare, några verser efter sin bekännelse, han ville råda honom att inte gå till Jerusalem, men får det kärva svaret: "Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors". Många har försökt att ge råd om hur kyrkans skepp skall styras, ofta kloka och förnuftiga råd, men alla blir fåfänga om de inte förstått hemligheten.

Det gäller både vår tro på Kristus och vår tro på kyrkan. Först måste vi förundras: "Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud". Redan tolkningen av Jesu ord till Petrus har skiftat under historiens gång, också bland katolska utläggare. Idag finner man dessutom protestantiska bibelutläggare, som menar att ordet verkligen gällde Petrus, och inte bara syftar på hans tro och bekännelse, vilket reformatorerna på 1500-talet hävdade.

Ingen mänsklig tolkning tycks få ett slutgiltigt grepp om evangeliets ord, som det är oss givet genom evangelisterna. ”Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare?” – Samma erfarenhet gör den som troget läser den heliga Skrift. Han blir inte tvärsäker. Han blir förundrad. Väl att skilja från den som är för lat för att alls läsa, eller läser helt på egen hand, han blir bara förvirrad. Den kungliga vägen mellan tvärsäkerhet och förvirring kännetecknas av – förundran

.

Det är förunderligt att en människa får formulera den avgörande bekännelsen. Det är inte en röst ur molnen, inte en skriven text eller en katekes som ramlar ner från himlen, utan en människa, Petrus, som förkunnar vår tros centrala bekännelse. Det han säger har han förvisso inte tänkt ut på egen hand. Inte heller är det resultatet av någon opinionsundersökning, inte ens av en omröstning bland apostlarna. Jesus säger att hans fader i himlen har uppenbarat det för honom. Tron är en gåva, som ges från Gud genom den helige Ande. Ändå kommer den inte till oss direkt från himlen. Den förmedlas till oss av en människa, Petrus, med sin entusiasm och sina svagheter.

Sedan dess har kyrkan en mänsklig röst och ett mänskligt ansikte. Hela hennes historia och liv ser vi föregripna i människan Petrus. Omgiven av de andra apostlarna, idag är det Bartolomaios dag, av Maria och alla de andra helgonen, människor som Herren tar i sin tjänst för att låta tron fullkomnas i kärleken. Jesu sista och avgörande fråga till Petrus var ju: "Älskar du mig?"

Jesus tycks ta risken att bygga sin kyrka med mänskliga byggstenar. Alternativen, flummig religiositet eller fyrkantig bokstavstro, är, om vi tänker efter, inte bara värre, de skulle undergräva vår tro på att Gud har blivit människa. Kyrkan är gudamänsklig. På Petri stol har det suttit både helgon och syndare, men inte ens de mest klandervärda påvarna har lyckats omintetgöra henne. Någon frågade hur stor arme det skulle behövas för att krossa kyrkan och fick svaret att påvar och präster redan har försökt i tusentals år, men ändå inte lyckats

.

Även om alla apostlarna får sitt uppdrag från Kristus, så är det Petrus som görs till grundsten. Binde- och lösenyckeln ges på ett särskilt sätt åt Petrus, samtidigt som den är given åt hela kyrkan. Nycklamakten hörde vi om redan i första läsningen, där förvaltaren i Jerusalems tempel hade nyckeln till templets skatter. Endast han kunde öppna och stänga. Denna nycklamakt tillämpas nu på det nya templet, Kristi Kyrka, som öppnar dörrarna till himmelriket för oss. Men också binder och låser dörren för den som framhärdar i allvarlig synd och vilseledande tro. Det påven och biskoparna förmedlar till oss är tillförlitlig tro.

Det betyder inte att kyrkan är Herrens rådgivare. Däremot har hon uppdraget och Andens hjälp för att tolka och utlägga den tro som givits henne. Den fullmakt Kristus fått av sin Fader, lägger han i Petri och apostlarnas händer. Som katoliker är vi skyldiga att ta emot deras och deras efterföljares vägledning med trons lydnad – med fr.a. med förundran.

Det förbjuder oss inte att tänka själva. Inte ens att kritisera, om herden uppenbart sviker sin uppgift. Många av de största helgonen har också varit de skarpaste kritikerna av slappa och förfallna herdar. Men sådan kritik har vuxit fram ur en ännu djupare tro och lydnad. Kyrkan blir aldrig som vi själva skulle önska oss henne. Tack och lov! Hon är Kristi Kyrka oberoende av oss. Jesus säger: "min kyrka". Hon äger en hemlighet och en helighet som inte kan gå förlorad. Hennes innersta, inklusive hennes Petrusämbete, är större än vad vi kan fatta och fånga med vår tanke.

Aposteln fortsätter sin förundran över Herrens vägar med en nästan liturgisk formulering: ”Av honom och genom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.” Vi skall snart höra en liknande förundran i den eukaristiska bönens avslutning. De förvandlade gåvorna lyfts upp över altaret och prästen sjunger:& quot;Genom honom och med honom och i honom, tillkommer dig, Gud, ... all ära och härlighet...". Vi står vid källan och höjdpunkten i kyrkans liv, det förunderliga mysterium som ingen människa kunnat tänka ut, men som läggs i mänskliga händer för att öppna himmelrikets portar för oss. "Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Hans är härligheten i evighet."

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(140825
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Vi har varit borta nu ett tag och bland annat var vi några dagar i Stockholm och tog hand om Benjamin och Rebecka. I söndags var vi allihopa och grannfamiljen i Kinaparken, Gripsholm, fikade och spelade boule. Benjamin och Rebecka har vuxit så mycket under sommaren. Vi gick på bio med barnen och tog dem till Skytteholmsparken i Solna. Det är underbart när en liten femåring lägger sin hand i din hand när man är ute och går. Vi följde med Benjamin till skolan i onsdags och var med om upprop. Läraren påminde dem om hur de reagerade när de började så kallade "Nollan". Alla barn sitter så lugnt och stilla och hon frågade dem om de hade övade sig att sitta still under sommaren.

Jag har fått en inbjudan från Maria Fongen som arbetar på Pastoral Centrum i Norge att komma dit den 26 september. De vill starta Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Det är fantastiskt att det kan gå från Sverige till Norge. Jag är tacksam om ni ber för det. Herre, jag ber att dagen ska bära frukt, frukt som består.

Dk. Björn skulle har varit i Luleå i söndags, men det blev ändrat, men iallafall kommer han till Växjö 19.00 onsdagen den 27e augusti och Västerås 12.15 söndagen den 31e augusti. Han berättar om sin bok Lyckliga i alla sina dagar. I samband med detta tar han upp Ständig Bön för Äktenskap och Familj. De två hör ihop. Herre, vi ber att du är med Björn och inspirerar honom.

Vi har fått nyheter gällande den 2-årige pojke som vi har bett för. "Nu har min lille brorson fått sista behandlingen och en ny fas börjar för familjen. På ett sätt är ju han färdigbehandlad, även om uppföljning sker ofta framöver. Men på ett sätt är nu familjen lämnad lite utan skydd - det känns som om de nu får ta hand om sig själva och hänvisas för sina behov till andra sjukvårdande instanser. Så jag vore tacksam för särskild bön för föräldrarna, för nu börjar en lika svår tid för dem när de plötsligt antas befinna sig i normalt vardagsliv, men i själva verket har mycket själsligt och mentalt att bearbeta."Tack Herre, Du som är källan till allt liv, för Din omsorg om pojken. Du vet hur det ligger till hos föräldrarna. Hjälp dem att inte vara rädda och låt dem inte känna sig ensamma. Vi ber att de fortsätter att få den mänskliga och andliga hjälp som de är i stort behov av."

Bertha vill att vi ber för en familj som har ett problem sedan lång tid tillbaka. Det är ett komplicerat problem. Herre, vi har fått bevis på att du hör bön. Vi lägger den här familjen i dina kärleksfulla händer. Öppna vägar för dem, så att de kan förstå vad det var som gick snett och på det sättet kunna förenas igen. Vi vet att ingenting är omöjligt för dig.

Viola Martin, som är samordnare i Karlshamn, åker nu till Västindien för att ta hand om sin svägerska, som har Alzheimers. Hon är borta tills 29 april nästa år. Hon är ängslig för sitt barnbarn, Ronja, som lider av anorexi. Hon blev bättre under en tid, men sedan fick hon bakslag och äter bara grönsaker. Jag tror att vi är många som har lite vetskap om anorexi och vet vilket lidande det är för den, som är drabbad av detta och för familjen. Viola vill gärna att vi ber för Ronja. Vi överlämnar Ronja till Dig. Du vet vad som ligger bakom hennes anorexi. Vi ber att hon får all hjälp och förståelse som hon behöver. Du vet hur svårt det är att ha ett barn som lider av anorexi. Låt dem känna sig burna av Dig och ge dem det tålamod de säkert behöver för att kunna handskas med situation. Jesus, heliga hjärta, vi litar på Dig.

Herre, vi tackar Dig för Viola och för vad hon har gjort för Ständig bön för äktenskap och familj. Vi ber att du är med henne och svägerskan i Västindien och låt dem ha en fin tid tillsammans. Jungfru Maria, lägg din beskyddande mantel över Viola och hennes svägerska.

Gracious God, the world has great need of your love.
Open my heart to receive your grace
and the openness to be a sign of your love
to everyone I meet.
Nåderike Gud, världen är i stort behov av din kärlek.
Öppna mitt hjärta för att ta emot din nåd och låt
öppenheten att vara ett tecken på din kärlek
till alla jag möter.

Loyola Pres

s

Varma hälsningar;
Colette

Tjugoförsta söndagen under året

Kära vänner,


Det finns tillfällen när tiden bara tycks flyga förbi, och för mig är detta ett av dem!! Du har varit i mina böner igen under den senaste veckan och jag hoppas att allt är väl med dig. För några veckor sedan bad jag dig be för en ung man, make och far, som var mycket svårt sjuk. Tyvärr så dog Andrew nyligen. Må han vila i frid. När vi ber för hans eviga vila ber vi även för Grainne och deras tre pojkar, Thomas, Oliver och Roan, att Gud ska vara med dem under de kommande veckorna och månaderna för att trösta och stärka och bevara dem från allt ont. Gud välsigne dig i den kommande veckan
Jonny
***

På denna klippa vill jag bygga min kyrka
24 - 30 augusti

"Du är Messias, den levande Gudens Son." Detta är kärnan i vår tro som Kristi efterföljare. Ett sätt att relatera till detta är att Kristus är den som framför alla andra kan lära oss fullheten av mänskligt liv. Han lär oss att det enda sättet till fullt mänskligt liv är att älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Gifta par är detta handlingssätts stora profeter, eftersom kärleken är kärnan i deras existens. Men vi måste arbetat på denna kärlek varje dag. Kärlek innebär inte bara en känsla, utan hur vi väljer det som är bäst för varandra och för det äktenskapliga förhållandet. Dessa val måste göras varje dag och oftast under många dagar. Detsamma gäller inom familjelivet. När vi erkänner familjen som den inhemska kyrkan, vet vi att kärleken är i dess centrum. Beslutet att älska, och att göra Kristus närvarande är det som med säkerhet är grundläggande, om vi ska bygga upp trosgemenskaper.

Morgonbön när vi är tillsammans

Fader, hjälp oss att söka de värden
som kommer att ge oss bestående glädje i denna föränderliga värld.
I vår önskan för vad du lovar
gör oss ett till sinne och hjärta.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, acceptera gåvan av vår kärlek
Barmhärtige Gud, genom din stora kärlek till oss
har du gjort oss ditt folk.
I din kärlek, ge fred och enighet till oss i vårt äktenskap, och till hela kyrkan.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, utöka den helande kraften
inom oss i din kärlek.
Led och rikta alla våra strävanden mot dig för att behaga dig i allt.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
> Amen

För ditt äktenskap:

Vilken speciell överraskning kan du ge din fru/make denna vecka som skulle stärka er kärlek?

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för de kristnas enhet. Hur kan du stödja den gruppen den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community»

www.loveisforlife.ie

Om Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegreupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(140825)TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN SÖNDAGEN UNDER ÅRET g (I)


Datum: 2014-08-25 11:00 Högmässa
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1216 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jes 22:19-23

Så säger Herren Gud Sebaot till Shevna, kungens minister:
Jag skall beröva dig ditt ämbete,
störta dig från din ställning.
Den dagen skall jag kalla på min tjänare,
på Eljakim, Hilkias son.
Jag skall klä honom i din dräkt,
spänna om honom ditt bälte
och ge honom den makt som du har nu.
Han skall bli en fader
för Jerusalems invånare och Judas folk.
I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids kungahus.
Där han öppnar skall ingen stänga,
där han stänger skall ingen öppna.
Jag skall driva in honom som en spik
som sitter stadigt på sin plats,
och hans ämbetes tyngd
skall sprida glans över hans släkt.

Responsoriepsalm Ps 138:1–3,6,8bc
(R.8b)
R. Herre, din godhet varar för evigt.

R.
Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
inför gudarna sjunga ditt lov.
Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisar ditt namn, du som är god och trofast.
R.
Du har gjort långt mer än du lovat.
Du svarade mig när jag ropade,
du fyllde mig med kraft.
R.
Hög är Herren, men han ser de låga,
upphöjd och fjärran känner han allt.
När jag drabbas av nöd
bevarar du mitt liv.
R.
Mot mina fienders vrede
sträcker du ut din hand,
din starka hand räddar mig.
Herre, din godhet varar för evigt.
Upphör inte med ditt verk!
R.

Andra läsningen Rom 11:33-36

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Halleluja Matt 16:18 V. Du är Petrus, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Evangelium Matt 16:13–20
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." — "Och ni",frågade han, »vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade:«Du är Messias, den levande Gudens son." Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen." Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

(140822)
Tillbedjan av det Allraheligaste sakramentet - artikel från Katolsk Observatör

av Hans Urs von Balthasar

monstrans

Namnet låter lika föråldrat som företeelsen själv. Vad kan det tjäna till att knäböja i timmar framför en bit bröd – även om den är omvandlad till sitt väsen – för att inte tala om det absurda i att ”tillbe” den? Protesterna hopar sig – samtidigt som minuterna släpar sig fram, tomma och innehållslösa. Bröd tjänar ju till föda, är inte något man betraktar och tänker på, och kyrkväggar kan lika lite begränsa Jesu närvaro som ett tabernakel eller en monstrans.

Läs hela artikeln från Katolsk Observatör

(140710)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Katolsk observatör - Veckans film, Catholics

film

Vi befinner oss i slutet av 2000-talet. Det fjärde Vatikankonciliet pågår i Amsterdam. Man har bestämt att mässan endast är symbolisk, ingen förvandling sker. Mässa på latin är förbjudet, likaså enskild bikt. Kyrkan har blivit en aktivistisk kraft, i latinamerika ställer präster upp i presidentval. En klosterkommunitet på en irländsk ö fortsätter dock fira mässan enligt gamla ordningen, det drar till sig folk, vilket får Rom att sända ut en präst. Abboten hotas av förflyttning. Filmen bygger på en roman av Brian Moore. Den är mycket aktuell i fallet med de populära Immaculatafranciskanerna, som nyligen fått stänga sitt seminarium av samma anledning, och deras grundare har belagts med husarrest. Ett lydnadsprov? Filmen är från 1972, med utmärkta skådespelare, som Trevor Howard som den tvivlande abboten, och Martin Sheen. Written by Brian Moore Based on his novel Catholics. (Obs! Använd helskärmsläge, pilarna i nedre högra hörnet!) Läs texten från Katolsk Observatör här» Till Filmen Catholics»

20131225

(140703)
Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten - artikel från Norrbottenskuriren

bön för äktenskap och familj

Läs hela artikeln "Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten", från Norrbottenskuriren

(140602)Vid dagens slut P 1 - Lidande och kärlek

Det sista av tre program från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada i Lannavaara. Foto Anton Åström, Sveriges Radio

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. Det är svårt att acceptera att det finns lidande i världen. Men lidandet finns där det finns kärlek säger hon i sitt tredje och sista program.

Sändes lördag 1 februari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Laboravi In Gemitu Meo med Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Direktlänk

Lyssna: Vid dagens slut 20140201 21:45

 

Vid dagens slut P 1 - Att få ett kall,
det andra programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här andra av tre program talar hon om glädjen i att få ett kall.

Sändes lördag 25 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Erik Johansson spelar sats 2 ur Sonat för soloflöjt av Ingvar Lidholm.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140125 21:45

 

Vid dagens slut P 1, Om att söka - och finna,
det första programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här första av tre program talar hon om sitt tidiga sökande efter andlighet och något större.

Sändes lördag 18 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Civitas Sancti Tui med vokalensemblen Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140118 21:45

Systrarnas sida
http://www.mariaslamm.se/»

(140202)Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2013
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"

Lyssna och bed tidegärden (engelska)
Dagens läsningar i mobilen:

www.katolsktfonster.se/
liturgi/mobilkyrkoar.aspx

Appar från Fjellander Media:


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android

eXTReMe Tracker