Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


TJUGOANDRA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« g (IV)


Datum: 2015-08-30 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1217 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 5 Mos 4:1–2,6–8

Mose talade till folket och sade: »Nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni skall lyda dem. Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud,vill ge er, och ni får ta det i besittning. Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er och inte heller dra ifrån något. Ni skall hålla Herrens, er Guds, bud, som jag ger er. Ni skall följa dem och lyda dem för att andra folk skall se er vishet och insikt. När de hör alla dessa stadgar kommer de att säga: »Detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk!« Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära varje gång vi åkallar honom? Och vilket stort folk äger stadgar och föreskrifter så rättfärdiga som denna lag som jag i dag förelägger er?«

Responsoriepsalm
Ps 15:1–4ab,5
(R.jfr 1)

R. Herre, vem får vara i din boning?

Herre, vem får gästa ditt tält?
Vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever oförvitligt och gör det rätta
och är sann i tal och tanke.
R.
Den som inte går med förtal,
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.
Den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som fruktar Herren.
R.
Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.
Den som handlar så står alltid trygg.
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 614

Andra läsningen Ef 5:21-32

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat. Ta därför ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.   Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.

Halleluja Mark 7:1–8,14–15,21–23
V. Fadern har fött oss till liv genom sanningens ord, till att bli den första skörd han får från dem han har skapat.

Evangelium Mark 7:1–8,14–15,21–23
Vid den tiden hade några fariseer och skriftlärda kommit från Jerusalem. De samlades kring Jesus, och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna, och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: »Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?« Han svarade: »Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.«   Sedan kallade han till sig folket och sade: »Hör på mig allesammans och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.«

(150826)
21 SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

Jos 24:1-2a,15-17,18b Ef 5:21-32 Joh 6:60-69
Beslutet som ger trons gåva
Den som idag gör anspråk på att hans tro är sann måste räkna med reaktioner. Av olika skäl uppfattas sanningsanspråket som förmätet, rentav hotfullt. Det uppfattas som mera anständigt och ödmjukt att förminska sin övertygelse till något privat, en åsikt, som inte är sannare än de andras. Man tillåts ha vilken tro som helst, bara man inte tror att den är sann. Relativismen, övertygelsen att det inte finns någon sanning, har intagit den första platsen på värdeskalan. Vilket gör sanningen till fiende. I en sådan kultur uppfattas kristen-domen som det mest hotfulla. Kristen tro bekänner att den sanne Guden har blivit männi-ska. Vi bekänner den Gud vill att alla människor skall komma till insikt om sanningen.

I Johannesevangeliet hör vi om konfrontationen mellan Jesus och hans eget folk. Vi har några söndagar läst evangeliets sjätte kapitel, där Jesus undervisar om sig själv som det sanna brödet. Han säger till slut att människorna får del av detta bröd genom att äta hans kött och dricka hans blod. I dagens avsnitt hör vi de häftiga reaktionerna på hans ord, ock-så bland dem som kallas hans lärjungar. "Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?"

Jesus gör inget för att lindra effekten eller förklara bort sina ord. Inte heller kyrkan gör det. I varje eukaristi hör vi Jesu ord: "Tag och ät, detta är min kropp, drick härav alla, detta är mitt blod." I varje eukaristi faller vi ner i tillbedjan. Med våra kroppar tillber vi det bröd som är Kristi kropp.

Jesus försöker inte förklara. I stället säger han: "De ord jag har talat till er är ande och liv". Det är inte trolleri eller magi. Hans närvaro är en följd av hans egen Ande och av hans egna ord. Kyrkan lyder sin Herre i eukaristin genom att be om hans Ande och låta prästen uttala hans ord över brödet och vinet.

I början av Johannesevangeliet hör vi om Ordet som var i begynnelsen, innan något annat fanns till. Det är genom detta Ord som allting skapades. Det är detta Ord som blev människa, och som säger: "Tag och ät, detta är min kropp som utges för er". Skulle inte hans ord, som skapat allt av intet, också kunna förvandla bröd till hans kropp och vin till hans blod?

Som stöd för tron berättar samma evangelium om hans underverk, t.ex. när han för-vandlade vatten till vin i Kana eller när han gav livet tillbaka åt den döde Lasaros. Skulle inte han som genom sina ord gav livet tillbaka åt den döde genom sina ord också kunna förvandla bröd till livets bröd?

Det är vad Petrus vittnar om till slut: "Du har det eviga livets ord." Tron på eukaristin är inte ett korrekt katekessvar. Tron på eukaristin växer fram ur tron på Jesus, ur vissheten att han är trovärdig. Att hans ord är tillförlitliga och sanna. Och den vissheten växer fram när lärjungen följer honom och lyder honom. De som tog anstöt, och det var många av hans lärjungar, drog sig tillbaka och ville inte längre följa honom.

Den som tror är en lärjunge, en som vill följa och lära. Josua formulerar det redan i första läsningen: "Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren". Hans bekännelse smittar av sig på de andra israeliterna som ställdes inför valet vilken Gud de ville dyrka. De hänvisar inte främst till det egna beslutet, utan till vad Gud har gjort när han befriade folket och ledde dem genom öknen.

Inte heller lärjungen hänvisar till sitt eget beslut. Han vet att tron är en gåva. Jesus ut-trycker det klart: "Ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern". Det är denna gåva som lärjungen anat att Jesus vill ge. Exakt var gränsen går mellan viljan och gåvan vet vi inte. Det är en hemlighet. Det liknar hemligheten mellan man och kvinna i äktenskapet. Också den hemligheten rymmer ett viljebeslut, att både ge sig åt den andre och ta emot den andre, men är ändå något mera än ett beslut. Den är en gåva, ett sakra-ment.

För lärjungen är tron samma hemlighet, en gåva som lärjungen varje dag måste beslu-ta sig för att ta emot. Petrus hade kunnat gå bort, som många andra av lärjungarna gjorde, men hans förtroende var för starkt. "Herre, till vem skulle vi gå?" frågar han, "Du har det eviga livets ord" Och så är vi tillbaka vid Jesu ord, som är ande och liv.

När människan väljer Jesus är det därför samtidigt en gåva hon tar emot. Trons gåva. Hon tror på den Herre som evangeliet förkunnar och vittnar om. Hon väljer att tro på ho-nom och att lyda honom. Därmed kommer hon på rätt väg. Hon befrias från obeslutsam-heten och återfår sin sanna identitet, vars tecken är kraft, glädje och frid. Evangeliet visar att det inte finns någon annan att gå till, att alla andra gudar är avgudar, som verkar loc-kande i början, men som sviker i nödens och dödens stund. Tron vet att vår Herre är den sanne Guden, som är värd vår lydnad, vårt förtroende och vår kärlek.

Den helige Benedikt ställer den blivande munken inför samma val när han uppmanar honom att "avsäga sig egenviljan och gripa lydnadens starka och härliga vapen för att gå i tjänst hos Herren Kristus, den sanne konungen".

När vi förnyar vår tro, när vi håller ut i bönen, när vi överlåter oss på nytt och på nytt, då upptäcker vi att det samtidigt är hans Ande som drar oss, som frågar efter oss, som älskar oss med en ofattbar kärlek. Psalmisten gör sitt val: "Jag förblir alltid hos dig", och upptäc-ker då vad som egentligen sker: "Du leder mig efter ditt råd och skall sedan uppta mig med ära".

Det är också vårt svar till alla som lockas av avgudarna, gamla eller nya. Herren är inte bara den ende och sanne Guden. Han är också den barmhärtige, den som frågar efter vårt val därför att han älskar oss. Han frågar efter vårt instämmande i kyrkans trosbekännelse, för att i den heliga eukaristin ge oss sig själv, sin egen offrade kropp och sitt utgjutna blod.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150823)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Hoppas ni har haft en fin vecka. Det har vi haft. Vi åkte bort under några dagar, till Söderköping. Det är en mysig stad. Vi bodde i Hotel Laurenti, ägt av en man vars föräldrar kom till Sverige från Turkiet under 60 talet. Vi fick personlig service och jag kan rekommendera det. Vädret var fantastiskt. Vi har studerat stan och solat och badat.

Jag var på läkarbesök i fredags. Röntgen visade minskning igen, men där finns rester kvar. Det är möjligt att de försvinner av sig själva, men iallafall kommer jag att få en PET röntgen i Örebro för att undersöka vad det är för något. Tacksam om ni ber att resterna försvinner av sig själva. För övrigt mår jag betydligt bättre.

Det finns många par som har problem, så jag tycker det är viktigt att be, som vi bad förra veckan. Låt oss be för dem; Herre vi överlämnar dem till Dig och ber att du ger dem modet som behövs för att kunna bättre förstå varandra och så kunna fördjupa sin kärleksrelation. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fr. Kristoffers syster, Alina. kommer att opereras imorgon, 24e augusti, för äggstockscancer i Polen. Herre, vi överlämnar Alina till Dig. Låt din Helige Ande leda läkarna, som utför operationen. Lindra familjens oro och hela Alina till kropp och själ. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Öppna mig för din Kärlek,
Världen behöver mig.
Världen behöver Din kärlek,
Strömmande genom mig.
Psalm 200 i Cecilia

Hoppas ni har en fin solig vecka.

Varma hälsningar;
Colette

20 söndagen under året

Kära vänner

Jag har haft en härlig helg med Fr. Oliver Crilly och Paddi & David Coyle och många andra med anledning av Olivers pension som församlingspräst i Greenlough. Från att ha varit präst i Residence flyttar han till Castlefinn i grevskapet Donegal nästa vecka. När vi nu tackar Oliver för hans 50 år av prästerskap och för det fantastiska arbete han har gjort och fortsätter att göra, ber vi Gud att välsigna honom nu vid hans pensionering och göra de kommande åren både givande och glada. Jag ber om era böner för en ung 16-årig flicka som står inför en större operation nästa måndag den 24 aug. Jag ber att hennes operation kommer att lyckas och att hon kommer att uppleva ett långt liv av hälsa och glädje. Jag börjar nu med ett par veckors semester och ser fram emot den. Jag kommer att vara i kontakt med er som vanligt, och kommer att hålla er i mina böner. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära

Jonny

***

Den som äter detta bröd skall leva för evigt
23-29 augusti

Jesus sade till de tolv: "Inte vill väl ni också gå er väg?" Simon Petrus svarade: " Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige." Med all den turbulens och skandaler i kyrkan dag, är det många människor som finner det svårt att vara kvar, och många lämnar den. Dagens evangelium är en stark orsak till att tänka om. Detta betyder inte att blunda för allt som har hänt. Det skulle vara helt oansvarigt. Det betyder istället att komma tillbaka till grunden till vad kyrkan handlar om, nämligen Jesus Kristus, och förena oss med honom igen. Vi gör detta genom att anförtro oss till varandra i äktenskapet; och genom att göra våra hem, som är den plats där vi bor, till den bästa platsen i våra liv; och genom att förbinda oss till att utveckla vår församling blir till en plats där alla är vördade och älskade och där vi tillber Gud i ande och sanning.

Morgonbön när vi är tillsammans

Fader, hjälp oss att se de värden
som kommer att ge oss en varaktig glädje i denna föränderliga värld.
I vår strävan efter vad du lovar
gör oss ett till sinne och hjärta.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Under dagen när vi är ifrån varandra

Barmhärtig Gud, du har gjort oss till ditt folk
genom din sons död och uppståndelse.
Hjälp oss att leva som ditt folk genom det sätt vi älskar,
i äktenskapet, i familjelivet och i vårt samhälle.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, låt din kärleks helande kraft
föröka sig i oss genom vårt äktenskap.
Må det leda och styra vår strävan
till att behaga Dig i allt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Vilken gåva kan du ge din fru/man den här veckan?

För andra

Kan du göra det möjligt för något par att kunna vara för sig själva den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(150823)TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« g (III)


Datum: 2015-08-23 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1216 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jos 24:1–2a, 15–17, 18b

Josua samlade alla Israels stammar i Shekem. Han kallade till sig Israels äldste och överhuvuden, domare och förmän, och de trädde fram inför Gud. Därefter talade Josua till hela folket: »Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.«   Folket svarade: »Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Därför vill vi också tjäna Herren. Han är vår Gud.«

Responsoriepsalm
Ps 34:2–3, 16–23
(R.9A)

R. Se och smaka Herrens godhet

Jag vill alltid prisa Herren,
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.
R.
Herrens ögon ser de rättfärdiga,
och hans öron hör deras rop. Herren inskrider mot dem som gör det onda, han utplånar deras minne på jorden. R. De rättfärdiga ropar, och Herren hör och räddar dem ur all nöd. Herren är nära de förtvivlade, han hjälperde modlösa.
R.
Den rättfärdige drabbas av mycket ont,
men Herren räddar honom från allt.
Han skyddar varje ben i hans kropp,
inte ett enda skall krossas.
R.
Olyckan dödar den gudlöse,
den rättfärdiges fiender står med skuld.
Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 631/7

Andra läsningen Ef 5:21-32

Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud — han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan — vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.

Halleluja Joh 6:63c,68c
V. Alla dina ord är ande och liv,du har det eviga livets ord.

Evangelium Joh 6:60-69
Vid den tiden sade många av Jesu lärjungar: »Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?« Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: »Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.« Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: »Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.«   Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.«

(150818)
Biskop Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

Pressmeddelande • 2015-05-21 10:00 CEST

biskop Aborelius

Biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, har valts till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR). Han valdes i samband med Sveriges kristna råds årsmöte

Under årsmötet välkomnades Antiokiska ortodoxa kyrkan som ny medlem. Det innebär att det inom Sveriges kristna råd nu finns 26 medlemskyrkor som är uppdelade inom fyra kyrkofamiljer; den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa/österländska.
"Vi lever i en tid då kristna i många länder förföljs vilket bidrar till att flera kyrkor växer i vårt land. Det är viktigt att vi visar solidaritet med andra kristna, både här hemma och ute i världen", säger Anders Arborelius.
"Som kyrkor behöver vi gemensamt ge ut vårt vittnesbörd och berätta om vår syn på exempelvis migration och hur vi värnar klimatet. Tillsammans behöver vi göra Jesus känd, älskad och tillbedd", fortsätter biskop Anders.
Ordförandeskapet alterneras mellan de olika kyrkofamiljerna. Anders Arborelius är ordförande för år 2015-2016. Biskop Anders tar över ordförandeklubban från Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige

Läs hela texten»

(150606)
Det gudsinvigda livet - 3 filmer

lilla katekesen

Tre filmer med systrar och bröder som gjordes under dagarna i Vadstena då De Gudsvigdas År började i november 2014
"Om glädjen"
"Om lidandet och döden"
"Om kärleken"
Läs mer»

(150511)
Stiftsmeddelande

Luleå

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 maj 2015.

(150430)Caritas skickar omedelbart 23 miljoner till Nepal

bild

Bild: Caritas Australien
Caritas Nepal delar ut förnödenheter till drabbade män

Caritas-nätverket gjorde den 27 april 2015 en första överföring av 23 miljoner kronor (2,45 miljoner euro) till det jordbävningsdrabbade Nepal. Dessutom skickades 10 000 byggsatser för nödbostäder och 3 000 presenningar från ett gemensamt lager i Dubai till dem som ställts utan boende efter skalvet. De beräknas anlända till landet den 28 april.

Du kan sända en gåva till offren för jordbävningen i Nepal till Caritas Sverige biståndskonto Bg 5810-1312. Märk din gåva med "Nepal 2015" på talongen eller överföringen.
Läs hela meddelandet»

(150506)
Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår

bild

Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.
Läs hela dokumentet här»

(150506)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Utdrag från Kroppens teologi

Boken kroppens teologi
(Utdrag ur Sr. Sofie O.P. (2011), "Till man och kvinna skapade han dem"

Nu är det långt ifrån alla som betraktar samboendet som en prövotid. Man kan vara fast besluten att leva tillsammans hela livet, kanske för att gifta sig senare vid ett senare, mer lämpligt tillfälle. Gör det då egentligen någon skillnad? Diakonen Jean Villeminot säger något viktigt vad gäller skillnaden mellan att leva som sambo och som gifta: "Att så många unga lever i samboförhållanden idag beror på att de tror att de själva är upphov till och skapare av sin kärlek och kan klara förhållandet i egen kraft. Men det är Gud som är upphovet till deras ömsesidiga attraktion! Äktenskapet är en verklig nyskapelse, och det är Gud som förenar man och kvinna". Att gifta sig innebär inte enbart att man och kvinna ger sig åt varandra; det är Kristus som anförtror mannen åt kvinnan och kvinnan åt mannen. Den äktenskapliga akten är den handling genom vilken man och hustru ständigt förnyar detta förbund. Kan man förnya ett förbund som ännu ...

Läs hela artikeln från Marias lamm, Sankt Josef Kloster i Lannavaara»

(150202
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserie Katolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112">

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

bild

alt="" src="http://kpnkatalog.ebutiken.nu/product_thumb.php?img=images/14.jpg&w=149&h=255">

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker